Dolar : Alış : 8.2730 / Satış : 8.2879
Euro : Alış : 9.9879 / Satış : 10.0059
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya20°CSağanak Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 36 Kategoride 12080 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Sakarya’da Su Savaşları Beklenirken Toprak Savaşı Başladı

15 Ocak 2017 - 2 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Sakarya’da Su Savaşları Beklenirken Toprak Savaşı Başladı
Sakarya’da Su Savaşları Beklenirken Toprak Savaşı Başladı

Sakarya  ilinde  İçilebilir  Bütün suları  ihale  edip  Halkı  susuz  bırakanlar  Sapanca  Gölü ve  Yeni Yapılmakta olan  Barajlardan  Sakarya   Halkının  Su  ihtiyacını karşılarken Su Nedeniyle  Savaş  Çıkacak  Derken  Savaş  Tarım Toprakları nedeniyle  başladı.

Sakarya  İlinde  Özel İdarelerin kapanmasından  sonra  Büyükşehir  Kapsamında  Tarım İçin  Ciddi  adımların  atılmaması,Tarım Topraklarının  Fabrika ,İmar,Yol  için  ayrılmasının artması üzerine Toprakları Koruması gerekenlerin üzerlerine  düşeni  yapmada  duyarsız  kalması üzerine  Toprak  Sahipleri  Ziraat  Odalarına  Baskı yapmaya  başladı. Son olarak  Pamukova  Şehvarmaz  Köy  Muhtarlığı Tarafından Kurulacak  Fabrikanın Çevredeki  Meyve  bahçelerine  zararı olacak  tepkisine  üzerine  gelişen  olaylar,Türk Traktör  Fabrikasının Genişleme  talebine  Ankara  Büyükşehir  Belediyesinden izin çıkmaması üzerine  Sakarya’nın  en  verimli  Topraklarına  Fabrika  kurumuna  izin verilmesi ,1.osb  sine  1260  dönüm  1.sınıf  toprağın verilmesi, yöre  çiftçisini  çileden çıkardı.

Ovaların  Sit  alanı olacağı Bakanlıkça  açıklanmasının  ardından Belediye  Meclislerinden  İmar   değişikliklerini  hızlandırmaları üzerine  Tepkiler  artmaya  başladı.

ORTAM GERİLDİ

Biz  önce  Görev ve  Yetkiler  ne   durumda  ona  bakalım   sonra  haberimizi  yayınlayalım

Ziraat Odaların başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistikî çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.

 Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hâl ve mezbahalara, umumî sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.

Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.

 Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.

Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.

Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak.

Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.

Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.

Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:

İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek,

Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,

Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,

 Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,

İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,

Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,

İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,

İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,

Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,

Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek

 Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,

İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek,

Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek,

İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,

İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele aletmakineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

 Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

 Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

 Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,

 Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,

Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek,

 Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

 Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak,

 Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

 Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak,

Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.

Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak,

 Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

 Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,

 Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.

Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

 Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,

İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,

 Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek,

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,

İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak,

 Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,

İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.

 Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

TARIMDA ACI GERÇEK

Artık ithal ediyoruz

Büyük ülke olmak için tarım arazileri ve su kaynaklarının korunarak; sanayileşme yoluna gidilmesi gerektiğini söyleyen İl Tarım Müdürü Erdemir, “Tarımsal faaliyetler azalıyor. Bugün artık birçok tarım ürününü ithal eder hale geldik” dedi.

YENİ BİNA HAZIRLIĞI

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakulluçu’yu ziyaret etti. Ziyarette Karakullukçu, kentin sanayi merkezi olduğu kadar tarımda da bir numara olduğunu söyleyerek, “Mısır, kabak, ıspanak ve buğday üretimi yanı sıra dış mekan süs bitkiciliğinde Arifiye marka oldu. Bu alanda sadece 3 bin kişi istihdam ediliyor” dedi. Karakullukçu, ilçeye modern bir müdürlük binası yapılması içinde de destek vereceklerini söyledi. İl Müdürü Erdemir ise üretimin önemine değindi.

ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN

Erdemir, “Büyük ve güçlü bir ülke olabilmek için sanayileşmek, üretmek zorundayız. Bunu yaparken verimli tarım arazilerimizi ve su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Dünya’da kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biriyken, hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, tarımda artan maliyetler, gençlerin fabrikalarda çalışmak için şehre göç etmesi gibi birçok nedenden dolayı, tarımsal faaliyetlerimiz günden güne azalmaktadır. Bugün birçok tarım ürününü ithal eder duruma geldik” dedi.

Biz söyleyince savununca suç oldu

Adapazarı  Ziraat  Odası  Başkanı  Hamdi Şenoğlu “Biz söyleyince savununca suç oldu Allahım sana kurban olayım doğruları bize söylettin kulaklarımıza işittin gözlerimize gördürdün elhamdülüllah”

Kerim Sandıkçı- Herşey lafta hic bir kurum koltuğun hakkini vermiyor İstanbullu Çakallar tarım arazisi bırakmadı köylerde hükümet bedava konuşuyor neymiş milli tarım

Baha Kökçü- Başkanım bu ilin topraklarına sizin kadar sahip çıkan bir milli insan görmedim teşekkürler..

Hal binası yanılmıyorsam ne de olsa meslekten değilim çiftçinin ürünlerini pazarlama yeri olsa gerek.

Mehmet Erdemir Haberin içeriğini okuma zahmetinde bulunsaydınız muhabirin bu manşeti neresinden çıkardığını ve sizlerin nerenizden anladığınızı idrak edebilirsiniz. Hala idrak yollarımız tikanmadi ise. Umarım Arifiye belediye sitesine bakar ziyaret haberini ve muhabirin alıntısını okumak zahmetinde bulunursunuz. Basiretsiz yönetici ifadesini de Hamdi başkanın görevde olduğu günlere atfediyorum

Mehmet Erdemir Ben göreve geleli 4yıl oldu sayın başkan. Devlette devamlılık var diyerek en az 10 yıl önce yapılan ve sizin görevde olduğunuz dönemde yapılan ne 1. OSB ne de otogar için beni sorumlu tutamazsınız ayrıca hal binası yanılmıyorsam ne de olsa meslekten değilim çiftçinin ürünlerini pazarlama yeri olsa gerek.

Biz hesabımızı allaha veririz

Hamdi Şenoğlu mehmetbey nerden çıkardınız nereden anladığımızı benim görev zamanımla ne alakası var gazeteciye soracağınıza bana soruyorsunuz.gazetedekiler sizin sözünüz değilse gazeteciye dava açın.benimle ilgili soracaksanız ben cevabı veririm.benimi müsaade ettimde bana söylüyorsunuz.benim neyi ne kadar müsaade ettiğimi .bütün kamu bilir.sonra benim g..tümden anlama gibi kabiliyetim yok size hiç yakışmadı.söylenenler yalan demek tarım topraklarımızı kaybetmiyoruz.1.nci organizeye ilave,yeni hal binasının yeri,otogarın yeri Arifiye bölgesi değimli? yanlışmı.devlette süreklilik var.söyledikleriniz demekki yalan yazmışlar dışardan hangi tarım ürünlerini aldığımız gibi bir şey yok.özür dileriz.Arifiyedende özür dileriz.biz hesabımızı allaha veririz.Benden ne istiyorsunuz anlayamadım.toprak kurulunda yokum, mera komisyonunda yokum. nasılsa sizin deyiminizle BİZ YETİŞTİRİCİ de DEĞİLİZ .Biz çiftçiyide temsil etmiyoruz.rahat olun.başvurunuzu bana yapmayın ilgili gazeteciye yapın.herhalde verecek cevabı vardır.gazetecinin neresinden anladığını kendi izah etsin .

Günden Güne Tarım Alanları İmara Açılıyor

Mehmet BALCI”Arifiye İlçesi Adına İlgili Yetkili Kişilerin Bahsettiği Gibi Yalovadan Sonra Süs Bitki Dalında İkinciyiz Tarımda Başarılıyız Gibi Açıklamalarını Çok İlginç Buluyorum. Biz Vatandaş Olarak Öyle Güzel Bir Tabloyu Göremiyoruz . Malesef Günden Güne Tarım Alanları İmara Açılıyor Köy Hayatından Uzaklaşıyoruz Malesef Dileğimiz Ve Önerimiz Köy Hayatında Kalmalıyız. Hayvancılığada  Tarımcılığada Destekler Verilmeli. Neden Halkımızın Sofrasında Doğal Yumurta Tere Yağı Peyniri Sütü Eti Olmasın Sağlıklı Beslenmesin Neden Fabrikasyon Gıdalar Tüketmek Zorunda Bırakılıyoruz”

Sakarya Ovası Betonlaşmaya Doğru Gidiyor

Sakarya Kültürel ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR”Sakarya  aslında çok güzel   doğal  parçası. Tarım Topraklarının en nadide  olan bir tanesi.Türkiye’de  7  nadide  ova  var .

Sakarya  Ovasını Tarım  Yapılması gerekirken  Betonlaşmaya  gidiyor.

Dolayısıyla  Şehir Merkezindeki Şehir Kültürü  Şehirdeki  estetik güzelliklerin tamamen   bu düşüncenin dışına bırakılıyor.

Sebebi  şehrin dışında  yapılaşma  çoğaldıkça şehrin merkezine  değer verilmemektedir.

Şehir Merkezindeki  kirlilik  çok bariz  bir  görünür hale  gelmektedir.

Yürüme  Yollarında  bile  kirlilik  vardır.

Şehrin göbeğinde  bile Çevre  Yönetmede  Kültür  fakirliği  vardır.Kültür  Fakirliğini  bizler  görmekteyiz.

Temizlik Konusunda  İli  Yöneten belediye  başkan  Yönetim  fakiri.

Temizlik alanda  yaşayan insanlarla olur.

Temizlikte kural  “Mühüm olan sokakta yaşayan insanların sahip çıkması ile  olur.”

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar